2009 Dodge Ram Pickup 2500 Trims

Laramie
Mega Cab
Mega Cab 4WD
Avg. Price: $39,529
Quad Cab LWB
Quad Cab LWB 4WD
Avg. Price: $29,169
Quad Cab SWB
1 national listing
Avg. Price: $27,031
Quad Cab SWB 4WD
2 national listings
Avg. Price: $31,063
SLT
Base
4WD
4 national listings
Mega Cab
1 national listing
Avg. Price: $25,167
Mega Cab 4WD
9 national listings
Avg. Price: $30,201
Quad Cab LWB
2 national listings
Quad Cab LWB 4WD
Avg. Price: $27,694
Quad Cab SWB
Quad Cab SWB 4WD
Avg. Price: $24,770
ST
Base
3 national listings
4WD
Avg. Price: $20,403
Quad Cab LWB
Quad Cab LWB 4WD
5 national listings
Quad Cab SWB
1 national listing
Quad Cab SWB 4WD
1 national listing
SXT
Base
4WD
Mega Cab
Mega Cab 4WD
Avg. Price: $35,024
Quad Cab LWB
Quad Cab LWB 4WD
5 national listings
Avg. Price: $22,347
Quad Cab SWB
1 national listing
Quad Cab SWB 4WD
3 national listings
Avg. Price: $23,172